Головна / Словник мінералів / Аґриколаїт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аґриколаїт

Agricolaite

Агриколаит

Затверджена 2011, (IMA 2009-081); Czech Republic.

На честь нім. «батька мінералогії»: Georgius Agricola (1494 - 1555).

K4(UO2)(CO3)3

Адамсит-(Y)

Adamsite-(Y)

Адамсит-(Y)

Затверджена 2000, (IMA 1999-020); Canada.

На честь канад. геолога: Frank  Adams (1859-1942).

NaY(CO3)2•6H2O

Адачіїт

Adachiite

Адачиит

Затверджена 2014, (IMA 2012-101); Japan

На честь япон. мінералога аматора: Tomio Adachi (н. 1923).

CaFe2+3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3(OH)

Аддибішоффіт

Addibischoffite

Эддибишофит

Затверджена 2017, (IMA 2015-006); Algeria, CH-meteorite

На честь нім. космохіміка Addi Bischoff (н. 1955).  

Ca2Al6Al6O20

Аделіт

Adelite

Аделит

Затверджена.  Існує з 1891; Sweden.

З грец. – «темний, непрозорий».

CaMg(AsO4)(OH)

Адипіт

Adipite

Адипит

Незатверджена . Синонім виду:  Chabazite-Ca/ Chabazite-K.(K2,Ca,Na2,Sr,Mg)2[Al2Si4O12]2·12H2O

Адмонтит

Admontite

Адмонтит

Затверджена 1979, (IMA1978-012); Austria.

За місцезнах.: Admont, Австрія.

MgB6O10•7H2

Адольфпатераїт

Adolfpateraite

Адольфпатераит

Затверджена 2012, (IMA 2011-042); Czech Republic.

На честь чес. мінералога: Adolf Patera (1819–1894).

K(UO2)(SO4)(OH)(H2O)

Адраносит

Adranosite

Адраносит

Затверджена 2010, (IMA 2008-057) як Adranosite, перейм. 2010 в Adranosite-(Al), у 2014 назву відновлено; Italy.

За назвою давньогрец. бога вогню – Adranos (лат. Adranus).

(NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2 

Адраносит-(Fе)

Adranosite-(Fe)

Адраносит-(Fe)

Затверджена 2013, (IMA 2011-006); Italy.

  Fе-аналог адраноситу.

(NH4)4NaFe2(SO4)4Cl(OH)2

Адуляр Adularia Адуляр

Незатверджена. Відміна видів: Orthoclase / Microcline

За назвою масиву в Швейцарських Альпах: Adula Massif.

Аеругіт 

Aerugite

Аэругит

 

Затверджена. Існує з 1858; Spain. Перевизн. (Rd 1965 s.p.). 

З грец. – «мідна іржа».

Ni8,5(AsO4)2As5+O8  

Азовськіт

Azovskite

Азовскит

Незатверджена. Відома з 1937; Ukraine. Суміш некристалічних гідрофосфатів і гідрооксидів Fe.За назвою Азовського моря.

 ~ Fe3+3(PO4)(OH)6 

Азопроїт

Azoproite

Азопроит

Затверджена 1970,  (IMA 1970-021); Russia.

АZОРRО – акронім міжнарод. організації з дослідження Земної кори.

Mg2[(Ti,Mg),Fe3+]O2(BO3

Адандит

Adandit

Адандит

 Див. Anandite

Адамант

Адамант

Див. Алмаз

 

Адамін

Адамит

Див. Adamite

Аериніт 

Aërinite

Див. Aerinite

Адаміт мідистий

Див. Купроадамін; Див. Адаміт  

Азот 

Nitrogen 

Азот

Незатверджена через некрист. стан. Природна проста речовина

N2

Адраносит-(Al)

Adranosite-(Al)

Адраносит-(Al)

Див. Adranosite

Адамас

Див. Алмаз

 

Азимовіт

Asimowite

Азимовит

Затверджена. (IMA 2018-102); China / Chile (meteorite).

На честь: амер. проф. Paul D. Asimow.

Fe2SiO4

Аданіт

Adanite

Аданит

Затвердженa. (IMA 2019-088); USA.

На честь: амер. колекціонер мікромінералів  Charles (Chuck) Adan, (н. 1961).

Pb2(Te4+O3)(SO4)

Адаміт

Adamite

Адамит

Затверджена. Існує з 1866 р., Chile.

На честь: Gilbert Joseph Adam (1795-1881), фр. мінералог.

Zn2(AsO4)(OH)

Азбест

Asbestos

Асбест

Загальна назва мінералів тонковолокнистої будови із надгр. амфіболів і гр. серпентину.

З грец. — «невгасимий».

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или