Головна / Словник мінералів / Аттикаїт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аттикаїт

Attikaite

Аттикаит

Затверджена 2007, (IMA 2006-017)

За місцезнах.: Attiki Prefecture, Греція.

Ca3Cu2Al2(AsO4)4(OH)4•2H2O

Аугеліт

Augelite

Аугелит

Затверджена. Існує з 1868

З грец. – «блискучий камінь».

Al2(PO4)(OH)3

Ауербахіт

Auerbасhіtе

Ауербахит

Незатверджена. Відома з 1858. Відміна виду: Zircon  

На честь рос. мінералога: Иван Богданович  Ауэрбах (1815-1867).

Zr(SiO4)

Ауриакусит

Auriacusite 

Ауриакусит

Затверджена 2010, (IMA 2009-037)

З лат. – «золотисто-жовті голки» .

Fe3+Cu2+(AsO4)O

Аурикуприд

Auricupride

Аурикуприд

Затверджена. Існує з 1950

За хім. складом: Au, Cu.

Cu3Au

Аурипігмент

Orpiment

Аурипигмент

Затверджена. Існує з доістор. часів (1747)

З лат. – «золотий колір».

As2S3

Аурихальцит

Aurichalcite

Аурихальцит  

Затверджена. Існує з 1839

Вірогідно з грец. – «жовта мідна руда», за іншою версією – «латунь, жовта мідь».

(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6

Ауроантимонат

Auroantimonate

Ауроантимонат 

Незатверджена. Суміш мінералів, можливо золота з оксидами Sb

За хім. складом: Аu, Sb5+ (аntіmоnіum)

AuSbO3

AuSbO3 (?)

Аурорит

Aurorite

Аурорит

Затверджена 1967, (IMA 1966-031)

За місцезнах.: рудник Auror, Невада, США.

Mn2+Mn4+3O73H2O 

Ауростибіт

Aurostibite  

Ауростибит

Затверджена. Існує з 1952

За хім. складом: Аu, Sb.

AuSb2

Аурум

Aurum, Gold, Or

Золото

Хім. елемент № 79 Періодичної системи з відносною атомною масою 196,97

З лат. - "сяючий світанок"

Au

Аустиніт

Austinite

Аустинит

Затверджена. Існує з 1935

На честь амер. мінералога: Austin Flint Rogers (1877-1957).

CaZn(AsO4)(OH)

Афвіліт

Afwillite

Афвиллит

Затверджена. Існує з 1925

На честь директора рудника у Пд. Африці: Alpheus Fuller Williams (1874-1953).

Ca3[SiO3(OH)]2•2H2O

[Ca12(H2O)8][SiO4]4[SiO2(OH)2]4 

Афганіт

Afghanite

Афганит

Затверджена 1968, (IMA 1967-041)

За назвою країни місцезнах.: Афганістан.

(Na,K)22Ca10(Si24Al24)O96(SO4)6Cl6

Афміт

Afmite 

Афмит

Затверджена 2011, (IMA 2005-025)

За назвою організації: Association Française de Microminéralogie (AFM).

Al3(OH)4(H2O)3(PO4)(PO3OH)H2O  

Афросидерит

Aphrosіdеrіtе

Афросидерит

Незатверджена. Недостатньо вивчений мінерал з групи хлориту

(Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8

Афтиталіт

Aphthitalite

Афтиталит

Затверджена. Існує з 1835  

З грец. – «сіль, що не змінюється».

K3Na(SO4)2

Афталоза

Aphthalose

Афталоза  

Незатверджена. Синонім виду: Aphthitalite

Ахейліт

Aheylite

Ахейлит

Затверджена 1998, (IMA 1984-036)  

На честь амер. геолога: Allen V. Heyl.  

Fe2+Al6(PO4)4(OH)8•4H2O

Ахоїт

Ajoite

Ахоит

Затверджена. Існує з 1958

За місцезнах.: Ajo, Арізона, США.

K3Cu2+20Al3Si29O76(OH)16•8H2

Аутеніт 

Meta-autunite 

Аутенит Аутунит

Див. Autunite  

Ауригідраргіруміт

Aurihydrargyrumite

Ауригидраргирумит

Затверджена 2017, (IMA 2017-003); Japan


За хім. складом : Au, Hg.

Au6Hg5

Ахміт

Achmit

Ахмит

Див. Acmite

Ахірофаніт

Achyrophanite

Ахирофанит

Затверджена. (IMA 2018-011); Russia

Від грец. Αχιροφαν – безбарвний.

(K,Na)3(Fe3+,Ti,Al,Mg)5O2(AsO4)5

Ауербахіт

Auerbakhite

Ауэрбахит

Затверджена. IMA 2020-047; Russia 

На честь рос. інженера і мінералога: Александр Ауэрбах (1844–1916) і за місцезнах.: Турьинско-Ауэрбаховское рудное поле, РФ.

MnTl2As2S5

Ауроселенід

Auroselenide

Затверджена. (ІМA 2022-052); Russia

За хім. складом: Au, Se.

AuSe

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или